مطالب توسط مدیر وبسایت

گزارش هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین به مجمع عمومی عادی سالیانه در خصوص فعالیت و وضع عمومی شرکت به همراه ترازنامه و صورت های سود و زیان شرکت اصلی و تلفیقی گروه برای دوره مالی منتهی به ۹۷/۰۶/۳۱

فهرست مطالب:      عنوان کلیاتی درباره شرکت تعهدات مالی آتی شرکت اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع پیشنهاد هیئت مدیره برای فعالیت های آتی پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود  اطلاعات تماس با شرکت بنام خدا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان (سهامی خاص) احتراما بدینوسیله گزارشی […]

تشکر و قدردانی

آقای علی یگانه فرد، ریاست هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، طی نامه ای خطاب به ریاست مجمع عمومی عادی سالیانه و سهامداران از شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق خداحافظی نمودند. ایشان از شروع فعالیت شرکت که در سال ۱۳۷۳ به همت مرحوم مهندس پورنقی تاسیس شد، […]

طراحی وبسایت جدید

طراحی وبسایت جدید شرکت کارکنان اداره برق استان زنجان و قزوین با ظاهر جدید و امکانات جدید طراحی شده است. سهامداران گرامی از طریق منوی « امور سهام ← اطلاعات سهامداران » می توانند به اطلاعات خود دسترسی پیدا کنند و در صورت ناقص بودن، اطلاعات خود را تکمیل نمایند.