شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان

شرکت توسعه فن آوری روی گستران زنجان با هدف گسترش صنایع مرتبط با روی و با در نظر گرفتن زمینه های مساعد منطقه در تاریخ 1377/02/06تاسیس و تحت شماره 2958 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید و متعاقبا پروانه بهره برداری در زمینه تولید شمش روی اخذ گردید. در سال 1382 با توجه به شرایط شرکت های تولیدکننده روی و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی تولید کود کامل ماکرو در زمره فعالیت های اقتصادی شرکت قرار گرفت که تا سال 1391 تولید و فروش کود شیمیایی ادامه داشت و در کنار فعالیت های مذکور فعالیت سرمایه گذاری در شرکت های غیربورسی مورد توجه شرکت قرار گرفت. شرکت توسعه فن آوری روی گستران با خرید تدریجی سهام شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق به عنوان سهامدار عمده آن شرکت شناخته شد. با توجه به سیاست های مجامع عمومی و مسائل تولید فعالیت های تولیدی شرکت از سال 1391 با فروش کارخانه کود شیمیایی متوقف گردید است.

موضوع فعالیت شرکت مطابق آخرین اساسنامه  عبارتست از: 

  • مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری تجهیزات، کارخانجات روی و فرآورده های جانبی
  • مشاوره، طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و راهبری واحدهای مواد شیمیایی بویژه مواد شیمیایی مورد مصرف در کارخانجات روی
  • انجام هرگونه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت
  • قبول نمایندگی شرکت های داخلی و یا خارجی در ارتباط با فن آوری روی و صنایع جانبی
  • خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیربورسی