شرکت تعاونی آبادگران صنعت برق

شرکت فوق در تاریخ 3/4/91 تحت شماره 9646 در اداره ثبت زنجان به ثبت رسیده و طبق ماده3 اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری برق و ساختمان و خرید و فروش تجهیزات مرتبط با برق و ارائه خدمات رفاهی و اقامتی و زیارتی به اعضاء می باشد سرمایه شرکت2 میلیارد ريال منقسم به دو هزار سهم 1.000.000 ريالی می باشد که 30% از سهام فوق یعنی معادل 600 میلیون ريال ( 600 سهم 1000.000ريالی) مربوط به شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق می باشد .این شرکت با ایجاد دفتر مرکزی در شرکت توزیع برق زنجان و انعقاد قراردادی فعالیت خود را آغاز نموده است.